skip to Main Content

Privacyverklaring AVOU

Datum: 20 juli 2018

Versie: 3.1

Vooraf

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

1. Privacybeleid AVOU

De AVOU is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk. Via onze website bieden wij informatie en enkele diensten aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Daarbij werken we samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:  024-3540479
E-mail: via het contactformulier op onze website www.avou.nl
Post: AVOU, Postbus 31441, 6503 CK Nijmegen.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van het lidmaatschap, diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en u kiest te gebruiken en wat u invult.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van wat u invult bij opgave van het lidmaatschap, welke diensten die u gebruikt, en of u de website bezoekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens en dergelijke
  • Titel;
  • Voorletters;
  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Telefoonnummer(s);
  • Adres;
  • Postcode;
  • Woonplaats;
  • Provincie;
  • Land;
  • E-mailadres;
 • Studie- en werkgerelateerde gegevens
  • Studentnummer;
  • Studiegebied(en);
  • Studierichting(en);
  • Afstudeerjaar(/jaren);
  • Scriptieonderwerp;
  • Naam werkgever/eigen bedrijf;
  • Soort organisatie;
  • Functie;
  • Werkzaamheden/kernactiviteiten;
  • Promotiejaar;
  • Promotieonderwerp;
 • Verenigings gerelateerde gegevens
  • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier;
  • Gegevens over uw lidmaatschap van de AVOU;
  • Lidnummer;
  • Bezit museumjaarkaart;
  • Dieetwensen;
  • Deelname aan bijeenkomsten;
 • Technische gegevens van de apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website;

3. Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt om):

 • om uw inschrijving voor ons lidmaatschap, onze community of overige diensten te verwerken;
 • om uw aanmelding voor een activiteit te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om uw vraag, klacht of uw reactie op een klacht of vraag te verwerken;
 • om u te benaderen over uw vraag of klacht;
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze leden;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze website te verbeteren.

4. Foto’s

Voor vastlegging en sfeerimpressies worden foto’s gemaakt op evenementen die gepubliceerd kunnen worden op de website. Het is mogelijk dat u als deelnemer van een activiteit hier herkenbaar op staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u het aan de fotograaf kenbaar maken. Ook kunt u achteraf altijd vragen of een foto waar u herkenbaar op staat van de website verwijderd wordt.

5. Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten.

Voor evenementen worden in de regel enkel het aantal deelnemers en (anoniem) de dieetwensen gecommuniceerd. In uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer het verplicht is, bijvoorbeeld voor evenementen bij de rijksoverheid, worden namen en adressen van de deelnemers aan de desbetreffende derde partij gecommuniceerd.

Ook worden enkele van uw gegevens ingevoerd in de financiële administratie, die op een extern platform draait.

Wanneer we uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Het staat buiten kijf dat wij uw gegevens nooit doorverkopen aan derden.

6. Profilering en cookies

Onze website maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, en uw inlogsessie. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

De bewaartermijn van gegevens betreffende het lidmaatschap worden 7 jaar bewaard, om aan wettelijke vereisten te voldoen.
De bewaartermijn van de gegevens betreffende deelname aan activiteiten worden maximaal 3 jaar bewaard, om te kunnen voldoen aan eventuele controles van de kascommissie.

8. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Om inzage in de gegevens die we van u verwerken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de AVOU via de volgende gegevens:

info@avou.nl (leden), of (leden en anderen) AVOU, Postbus 31441, 6503 CK, Nijmegen.

Van de leden wordt een gedeelte van de gegevens opgeslagen op de website. Leden kunnen zelf die gegevens controleren door in te loggen op hun account.

Voor niet-leden: om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, uzelf adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

11. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Back To Top