skip to Main Content
Missie, visie en doelstellingen Alumnivereniging OU

Missie

Het streven van de Open Universiteit Nederland is een goede band met haar Alumni en een inhoudsvolle relatie met haar wo-afgestudeerden. Wederzijdse informatieuitwisseling is hierin van cruciaal belang. Alumni kunnen bijvoorbeeld als ervaringsdeskundigen hun inbreng hebben bij toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar opleidingen, scholing en training. Bovendien zijn ze waardevolle informanten over arbeidsmarktontwikkelingen.

Visie

Bovenstaande missie kan worden vertaald naar een visie bestaande uit de volgende onderdelen:

   1. Het vormen van een schakel tussen de OU en haar afgestudeerden:
    Er is een wederzijds belang, we hebben elkaar nodig! Regelmatig wordt onderzocht wat de OU voor haar Alumni kan betekenen en in hoeverre dat aansluit bij de wensen van die alumni en andersom. Deze ideeën, mogelijkheden en wensen kunnen voor de universiteit als geheel en per faculteit variëren.
   2. Het vormen van een schakel tussen afgestudeerden onderling:
    Wat hebben we elkaar te bieden? De Alumnivereniging kan hierin een belangrijke verbindende rol vervullen.
   3. Het bevorderen van de naamsbekendheid van de OU:
    De Alumnivereniging tracht waar mogelijk samen met de OU het imago van de universiteit (verder)te verbeteren.

 

Doelstellingen

Ad 1. De alumnivereniging als schakel tussen de OU en haar afgestudeerden

 1. Informatieverschaffing over de OU en de Alumnivereniging aan de leden.
 2. Organisatie van bijeenkomsten en evenementen.
 3. Bevorderen dat bijeenkomsten, lezingen e.d. van de OU ook voor Alumni toegankelijk zijn en faciliteiten voor studenten ook voor Alumni beschikbaar /toegankelijk zijn.
 4. Belangenbehartiging Alumni bij de OU.
 5. Regionalisering van de activiteiten aansluitend bij de studiecentra in de betrokken regio’s is hierbij een
  belangrijk middel

Ad 2. als schakel tussen de afgestudeerden onderling

 1. Informatieverschaffing aan de leden via: alumnigids, nieuwsbrief, alumnikatern Modulair en website.
 2. Netwerkontwikkeling Alumni
  Het bevorderen van sociale contacten tussen oud- studenten onderling, maar ook tussen de oud-studenten en de OU, de huidige studenten en het bedrijfsleven door vormen en onderhouden netwerken, bevorderen contacten onderling, uitwisselen van kennis en ervaring, uitnodigingen voor lezingen, excursies, reizen en bedrijfsbezoeken.
 3. Regionalisering
  In overleg met de Alumnivereniging wordt gewerkt aan het oprichten van Alumnikringen. Met medewerking van Alumni (die in de buurt wonen), wordt een netwerk gestart dat verbonden is aan het studiecentrum. De bedoeling is daar regelmatig bijeenkomsten en andere activiteiten te organiseren die toegankelijk zijn voor alumni en studenten. De alumnivereniging blijven daarnaast de landelijke activiteiten organiseren.
  Regio-coördinatoren leggen contact met sprekers of maken gebruik van de al bestaande contacten.

Ad 3. Bevorderen naamsbekendheid OU

 1. Contact leggen met andere Alumniverenigingen van andere universiteiten (wellicht ook buitenlandse universiteiten) en uitwisseling van ideeën en gerichte externe pr en promotie in samenwerking met de OU.
 2. Samenwerking aangaan met de diverse al bestaande studentenverenigingen binnen de studiecentra.
 3. Zoeken naar contacten met de landelijke pers.

Alumnus & bijblijven

Afgestudeerd zijn aan de Open Universiteit is een mijlpaal, bijblijven met de ontwikkelingen op het vakgebied en de academische wereld is een andere zaak. De Open Universiteit heeft voor alle alumni de volgende faciliteiten (vaak pas gestart na aandringen van de Alumnivereniging).

 1. Wekelijkse OU-e-nieuwsbrief
  1. Een korte schets betreffende actuele ontwikkelingen op uw eigen e-mail adres
  2. Aanmelden voor wekelijkse nieuwsbrief OUNL
 2.  Modulair
  1. Uitgebreider nieuws en achtergrondontwikkelingen staan in de Modulair die elke twee maanden wordt gepubliceerd
  2. Mocht u deze na uw afstuderen niet meer (willen) ontvangen, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig voor uitschrijven

3. Als Alumnivereniging zullen wij samen met de Open Universiteit onderzoeken welke mogelijkheden er zijn gerichte onderwijs-activiteiten te ontplooien.

 


Bibliotheeklicentie voor alumni?

Het bestuur krijgt vaak de vraag van leden of het mogelijk is om na het afstuderen gebruik te mogen maken van de online universiteitsbibliotheek. Wij hebben deze vraag aan de OU voorgelegd en antwoord gekregen. Daarnaast enige informatie over Open Access.

Een stukje geschiedenis: de meeste Nederlandse universiteiten hebben een zeer uitgebreide bibliotheek met boeken, vanaf hun oprichting. Soms bevatten deze collecties ook boeken van kloosterbibliotheken die door de hervorming geconfisqueerd werden en bij de universiteiten terecht zijn gekomen. Bij deze universiteitsbibliotheken is het vaak mogelijk om boeken fysiek in te zien. De OU is met haar 35-jarig bestaan en ook een andere opzet, natuurlijk een ander verhaal.

Vanuit de OU kregen wij de volgende uitleg over de onmogelijkheden om na afstuderen te mogen gebruikmaken van de online bibliotheek: de online universiteitsbibliotheek kost de OU een aanzienlijk bedrag per jaar, ongeveer 1.000.000 euro. Hier zit een bedrag per student en per medewerker in. Het downloaden van één artikel kost gemiddeld tussen de 20 en 50 euro, als er geen generieke licentieovereenkomsten zouden zijn (die de OU wel heeft afgesloten).

De OU biedt alleen voor studenten en medewerkers de digitale online bibliotheekservice aan (conform de wet). Het is (op dit moment) niet mogelijk om dit uit te breiden naar alumni of voormalige (buiten)promovendi van de OU, ook om technisch redenen, aangezien men een OU-account nodig heeft om toegang te krijgen tot alle diensten.

Wel is het nu mogelijk om via Open Access publicaties in te zien. In VSNU-verband is namelijk afgesproken dat alle onderzoekpublicaties te zijner tijd via Open Access gepubliceerd zullen worden.
Het academisch onderzoek van de OU kunt u volgen via de nieuwskanalen van de OU (digitale nieuwsbrieven). Daarnaast wordt steeds meer onderzoek via Open Access gepubliceerd; deze artikelen, tijdschriften en boeken zijn gratis en openbaar toegankelijk. Op termijn zal alle onderzoeks-output van de OU via Open Access gepubliceerd worden.

Daarnaast is de AVOU zelf begonnen om de Open Acces gepubliceerde artikelen van onze leden in de rubriek wetenschappelijke publicaties te vermelden.

Statuten 12-12-2007
Back To Top