skip to Main Content
Missie, visie en doelstellingen Alumnivereniging OU

Missie

Het streven van de Open Universiteit Nederland is een goede band met haar Alumni en een inhoudsvolle relatie met haar wo-afgestudeerden. Wederzijdse informatieuitwisseling is hierin van cruciaal belang. Alumni kunnen bijvoorbeeld als ervaringsdeskundigen hun inbreng hebben bij toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar opleidingen, scholing en training. Bovendien zijn ze waardevolle informanten over arbeidsmarktontwikkelingen.

Visie

Bovenstaande missie kan worden vertaald naar een visie bestaande uit de volgende onderdelen:

   1. Het vormen van een schakel tussen de OU en haar afgestudeerden:
    Er is een wederzijds belang, we hebben elkaar nodig! Regelmatig wordt onderzocht wat de OU voor haar Alumni kan betekenen en in hoeverre dat aansluit bij de wensen van die alumni en andersom. Deze ideeën, mogelijkheden en wensen kunnen voor de universiteit als geheel en per faculteit variëren.
   2. Het vormen van een schakel tussen afgestudeerden onderling:
    Wat hebben we elkaar te bieden? De Alumnivereniging kan hierin een belangrijke verbindende rol vervullen.
   3. Het bevorderen van de naamsbekendheid van de OU:
    De Alumnivereniging tracht waar mogelijk samen met de OU het imago van de universiteit (verder)te verbeteren.

 

Doelstellingen

Ad 1. De alumnivereniging als schakel tussen de OU en haar afgestudeerden

 1. Informatieverschaffing over de OU en de Alumnivereniging aan de leden.
 2. Organisatie van bijeenkomsten en evenementen.
 3. Bevorderen dat bijeenkomsten, lezingen e.d. van de OU ook voor Alumni toegankelijk zijn en faciliteiten voor studenten ook voor Alumni beschikbaar /toegankelijk zijn.
 4. Belangenbehartiging Alumni bij de OU.
 5. Regionalisering van de activiteiten aansluitend bij de studiecentra in de betrokken regio’s is hierbij een
  belangrijk middel

 

Ad 2. als schakel tussen de afgestudeerden onderling

 1. Informatieverschaffing aan de leden via: alumnigids, nieuwsbrief, alumnikatern Modulair en website.
 2. Netwerkontwikkeling Alumni
  Het bevorderen van sociale contacten tussen oud- studenten onderling, maar ook tussen de oud-studenten en de OU, de huidige studenten en het bedrijfsleven door vormen en onderhouden netwerken, bevorderen contacten onderling, uitwisselen van kennis en ervaring, uitnodigingen voor lezingen, excursies, reizen en bedrijfsbezoeken.
 3. Regionalisering
  In overleg met de Alumnivereniging wordt gewerkt aan het oprichten van Alumnikringen. Met medewerking van Alumni (die in de buurt wonen), wordt een netwerk gestart dat verbonden is aan het studiecentrum. De bedoeling is daar regelmatig bijeenkomsten en andere activiteiten te organiseren die toegankelijk zijn voor alumni en studenten. De alumnivereniging blijven daarnaast de landelijke activiteiten organiseren.
  Regio-coördinatoren leggen contact met sprekers of maken gebruik van de al bestaande contacten.

 

Ad 3. Bevorderen naamsbekendheid OU

 1. Contact leggen met andere Alumniverenigingen van andere universiteiten (wellicht ook buitenlandse universiteiten) en uitwisseling van ideeën en gerichte externe pr en promotie in samenwerking met de OU.
 2. Samenwerking aangaan met de diverse al bestaande studentenverenigingen binnen de studiecentra.
 3. Zoeken naar contacten met de landelijke pers.

Alumnus & bijblijven

Afgestudeerd zijn aan de Open Universiteit is een mijlpaal, bijblijven met de ontwikkelingen op het vakgebied en de academische wereld is een andere zaak. De Open Universiteit heeft voor alle alumni de volgende faciliteiten (vaak pas gestart na aandringen van de Alumnivereniging).

 1. Wekelijkse OU-e-nieuwsbrief
  1. Een korte schets betreffende actuele ontwikkelingen op uw eigen e-mail adres
  2. Aanmelden voor wekelijkse nieuwsbrief OUNL
 2.  Modulair
  1. Uitgebreider nieuws en achtergrondntwikkelingen staan in de Modulair die elke twee maanden wordt gepubliceerd
  2. Mocht u deze na uw afstuderen niet meer (willen) ontvangen, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig voor uitschrijven

3. Als Alumnivereniging zullen wij samen met de Open Universiteit onderzoeken welke mogelijkheden er zijn gerichte onderwijs-activiteiten te ontplooien

Statuten 12-12-2007
Back To Top