skip to Main Content

Conceptverslag ALV 2012

Op 21 april 2012 vond de jaarvergadering van de Alumnivereniging OU plaats. De vergadering, waar zestig leden aan deelnamen werd gehouden in het Apollohotel te Breda. Hieronder het conceptverslag van deze vergadering.

Aanwezige bestuursleden: Rob van het Hof, Zweitze Hofman, Jan Koldeweid, Wolter de Vries en Chris van Esveld.

Verhinderd: Koert Gerbens, Bram Brouwer.

Vertegenwoordiger Open Universiteit: Steven Schoevaart.

Aanwezige leden: 60, waarvan 27 vergezeld van partner/echtgenote/introducé. In totaal 87 deelnemers!

1 Opening

De vergadering wordt om 10.30 uur geopend door onze voorzitter Rob van het Hof.

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2011

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3 Stand van zaken alumnibeleid Open Universiteit Heerlen

Steven Schoevaart aan het woord:

a) het jubileumcadeau (lustrum 2011) van de Open Universiteit aan de alumnivereniging zit nog in de verpakking en door de overdracht van het voorzitterschap van het College van Bestuur aan onze nieuwe bestuursvoorzitter zal op korte termijn met hem besproken worden hoe hier verder invulling aan wordt gegeven. Het bestuur zal hierover nader geïnformeerd worden.

b) Op onderwijsgebied wordt komend studiejaar een verandering in gang gezet. Naast het aanbod van losse modules is er de mogelijkheid een studietraject met jaarrooster te volgen, te kiezen na een kennismakingstraject. Er worden groepjes studenten samengesteld die een vaste contactpersoon (tutor) krijgen toegewezen. Deze waakt over de voortgang van de studie en trekt bij de student aan de bel wanneer het even wat minder gaat.

c) Vervolgens breekt hij een lans voor de vakspecialisten, die werken bij de Open Universiteit en bereid zijn op hun vakgebied een lezing te houden onder andere bij bedrijfsuitjes of een toelichting te geven op een bepaald onderwerp dat leeft binnen een bedrijf en vraagt om een oplossing.

d) Steven kondigt aan dat hij in zijn functie van secretaris van  het college van decanen en werkzaamheden ter bevordering van een goede onderwijskwaliteit tijd tekort komt om de alumnivereniging goed van dienst te zijn. Al ziet hij steeds vaker dat de bestuursleden ook zonder zijn bemiddeling uitstekend de weg weten in Heerlen.

4 Jaarverslag van het bestuur

Rob van het Hof voegt eraan toe dat in 2011 het lustrumfeest heeft plaatsgevonden, wat als een groot succes is beleefd. Ook vraagt hij extra aandacht voor het nieuwe boek van Jan van Setten. De korting die op elk boek is bedongen is nu voor de alumnus die het boek koopt. Het verslag zelf wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Financieel jaarverslag

Rob van het Hof, die de vereniging vele jaren van dienst was als penningmeester doet in plaats van  penningmeester Koert Gerbens verslag van onze financiën. De jaarrekening over het voorbije verenigingsjaar bevatte nog een overlopende post, die door de kascommissie is gecorrigeerd. De kosten van de ledenvergadering  zijn hoger, maar zijn het gevolg van een groeiende populariteit onder de leden. De portikosten zijn hoger, wat deels het gevolg is van de verzending van de door leden gekochte boeken van Jan van Setten. Het lustrum heeft € 16.000,– gekost. € 3.500,– extra, want er was € 10.000,– gereserveerd in voorgaande jaren en € 2500 begroot in 2011. De hogere kosten worden opgevangen uit de algemene middelen. En vanaf nu wordt een hoger bedrag (€ 3.000, per jaar) gereserveerd. De leden gaan akkoord met het financieel verslag.

6 De Kascommissie

De leden Johan Janssen en Emiel de Jong doen verslag. Paul Schmitz van het administratiekantoor wordt geprezen om de snelle toezending van de complete serie bankafschriften. Het saldo, ook van de spaarrekening klopt. Dankzij de oplettendheid van de kascommissie is het jaar positief geëindigd en bedraagt het resultaat € 821,–  De kascommissie stelt de leden voor het bestuur t.a.v. de financiële verslaglegging décharge te verlenen. De vergadering stemt in met het advies. De nieuwe kascommissie bestaat uit de leden Johan Janssen en  J.A.K. Verhagen Ba. Emiel en Johan ontvangen van Rob een aardige attentie.

7 Begroting voor het jaar 2012/2013

De secretariaatskosten worden lager geprognosticeerd. Er wordt geen papier meer gebruikt in de communicatie met de leden. De voorzitter zal dat met Paul Schmitz overleggen. De reiskosten zijn wat hoger. Dit is het gevolg van het decentraal wonen van de leden van het bestuur. Het blijde nieuws is dat de jaarcontributie niet verhoogd wordt, maar € 25,– per jaar blijft bedragen.  De voorliggende begroting wordt door de leden vastgesteld.

8 Speerpunten alumnivereniging

Jan Koldeweid prijst de samenwerking met Robert Elshout, René Dourlein en Paul Schmitz waarin alles op alles is gezet om de website en de nieuwsbrief  te moderniseren. Er zijn nog wat vragen over een juiste, voor een ieder acceptabele inhoud, maar dat zal ook zeker lukken. Het hele internetgebeuren wordt zo de hoofdstructuur in de communicatie van leden met de vereniging. De groep op LinkedIn heeft nu 400 leden. In een komende nieuwsbrief zal Jan nog eens extra aandacht aan deze contactplek besteden in de verwachting dat nog meer leden enthousiast worden. Rob beveelt de leden dan ook aan om voor activiteiten, promotiemogelijkheden en andere zaken voortdurend de website te raadplegen. In plaats van Bram, die helaas verhinderd is geeft Rob een overzicht van wat er zoal binnen ‘Kennismanagement’ aan ontwikkelingen zijn. De aandacht binnen deze bestuursportefeuille is niet alleen gericht op promovendi, maar ook op de begeleiding van studenten. Regelmatig overleg met hoogleraren en promovendi begint vruchten te dragen. Bescheiden, maar toch. Regionalisering heeft een zeer actieve Marianne Elderman. Zij is enthousiast bezig, in samenwerking met regiocoördinator Anneke Palsma, in een groot gebied waarin de studiecentra Rotterdam, Den Haag, Vlissingen en Utrecht vallen. Niet alle coördinatoren uit de beginfase konden behouden blijven. Dus komt de regiocoördinatie neer op een beperkt aantal schouders. Zweitze, de organisator van deze Algemene Leden Vergadering in Breda is op regionaal vlak actief in Zwolle en Enschede, zoals laatst bij een diploma-uitreiking. In juni is er een bijeenkomst van een bestuursdelegatie met de hoofden van de studiecentra. Gekeken wordt dan naar de mogelijkheden tot samenwerking en het faciliteren van lezingen, georganiseerd door studentenverenigingen. De activiteiten die Wolter organiseerde, twee stuks, op het eiland Tiengemeten, onder de inspirerende begeleiding van een fotograaf zijn zeer hoog gewaardeerd. Het is de bedoeling om juist op het terrein van natuur en natuurwetenschappen daarin actief door te gaan. Marianne Elderman wijst nog eens op de Residentiewandeling in Den Haag op 23 juni 2012. Bibi Lander vraagt aandacht voor een inleiding ‘slaaptherapie’ in studiecentrum Den Haag op 14 mei 2012. Erg kort dag dus.

9 Inleiding in nieuwe website

Robert Elshout introduceert via de beamer de nieuwe website van de alumnivereniging. Hij promoot het nieuwe logo (zeven bolletjes) van de Alumnivereniging. Vanuit de website kun je doorklikken naar de onderwerpen, die hierin als ‘visitekaartjes’ zijn opgenomen. Er wordt verder nagedacht over de plek waar informatie voor leden te vinden is. Terloops wordt opgemerkt dat OU NL niet meer bestaat, maar terug gaat naar OU, omdat ook België daarin deelneemt. Jan Koldeweid had eerder al de medewerkers aan de nieuwe website alle lof toegezwaaid en Rob onderstreept dit door Robert Elshout een aardige attentie te overhandigen.

10 Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Zweitze Hofman en Chris van Esveld. Voorafgaande aan de stemming ondersteunt Rob de kandidatuur en beveelt beiden  aan. De aanwezige leden stemmen hiermee in en Zweitze en Chris zijn daarmee voor een nieuwe periode van drie jaar herkozen en  beschikbaar. Als nieuw bestuurslid meldde zich aan Marianne Elderman. Rob besteedt uitgebreid aandacht aan de prominente rol die zij de afgelopen periode vervulde in het van de grond tillen van de portefeuille ‘Regionalisering’. Geen geringe klus, omdat er in een eerder stadium wel redelijk veel belangstelling voor was, maar dit niet tot een goed resultaat leidde. Zij slaagt erin anderen te mobiliseren. Rob beveelt haar dan ook graag aan. De vergaderde leden stemmen unaniem voor Marianne Elderman als coördinator ‘Regionalisering’.

11 Rondvraag

Bibi Lander vraagt aandacht voor de inleiding ‘slaaptherapie’ in studiecentrum Den Haag op 14 mei 2012. Er zijn verder geen vragen.

12 Sluiting

Hierop sluit voorzitter Rob van het Hof de vergadering, nadat hij allen dank heeft gezegd voor hun enthousiasme en inbreng.

Heerhugowaard, 25 april 2012,

Mr. Chris van Esveld,

Secretaris.

Geef een antwoord

Back To Top